Každý koš pomáhá

Zápis z valné hromady spolku
IČ 265 74 721, se sídlem Jugoslávských partyzánů 30 Praha 6
ze dne 15. července 2018.

Přítomni členové spolku nebo v zastoupení:
Petra Bažantová, Eva Kotrbatá, Kristina Trsková, Miroslav Vondřička, Petr Závozda, Jiří Závozda, Lucie Hudzietzová, Veronika Macková, Martina Gabrielová, Petr Uher, Milan Gracias, Dagmar Bedrošová, Anna Součková, Hana Brůhová, Aneta Půlpánová, Ivana Heřmanová, Miloš Heřman, Jiří Heřman, Kateřina Němcová, Martin Hamerský, Josef Matějovič, Miroslav Janovský, Jitka Kocourková, Marek Kos, Lenka Matoušková. Jako host Jakub Bažant, původce myšlenky a duše naší charity.
Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 25 přítomných
Jednání valné hromady bylo svoláno paní Petrou Bažantovou, a to v souladu s ust. čl. 6, odst. 6.4 a 6.5 stanov spolku. Jednání bylo zahájeno v 17:00 hod. v ulici Jugoslávských partyzánů číslo 30, Praha 6

Program zasedání:
Zahájení, prezence, zkoumání usnášeníschopnosti VH
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,
Schválení programu VH
Zpráva výboru o činnosti ode dne 16. 7. 2017, plánované činnosti a stavu majetku spolku
Přijetí nových členů Spolku, paní Hany Brůhové a Lenky Matouškové
Různé
Závěr

1. Zahájení, zkoumání usnášeníschopnosti valné hromady
Předsedkyně spolku, paní Petra Bažantová, jako svolavatelka VH, zahájila zasedání a přivítala přítomné. Následně konstatovala, že podle listiny přítomných členů spolku je na valné hromadě přítomno 25 členů včetně zastoupených a valná hromada je v souladu s ust. čl. 6 odst. 6.6 schopna usnášení. Viz listina přítomných

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu a hlasovacího řádu,
Předsedkyně spolku navrhla, aby zapisovatelem jednání byla Jitka Kocourková a ověřovatelem zápisu Kristina Trsková. K uvedeným návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. Pro přijetí usnesení: 25, hlasy proti: nikdo, zdržel se: nikdo
Valná hromada zvolila zapisovatelem jednání Jitku Kocourkovou a ověřovatelkou zápisu Kristinu Trskovou.

3. Schválení programu VH
Návrh programu VH byl členům rozeslán společně s pozvánkou, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Program jednání VH byl jednomyslně přijat.

4. Zpráva výboru o činnosti ode dne 1. 7. 2016 a plánované činnosti a stavu majetku spolku
Předsedkyně P. Bažantová zdůraznila pozitiva činnosti spolku, které vidí v pomoci potřebným, partnerství s Českou televizí, využívání dárcovských SMS (dále jen DMS) pro potřeby sbírky na základě spolupráce s Fórem dárců, zapojení veřejnosti do sbírek a dalším pozitivem jsou nulové náklady na práci výboru KKP. Předsedkyně sdělila stav obnosů na jednotlivých kontech, jsou k nahlédnutí u předsedkyně KKP. Hlasování o účetní uzávěrce: pro 25, proti 0, zdržel se 0.
Účetní uzávěrka byla schválena všemi hlasy. Výrazným projektem KKP je v současné době sbírka na pomoc basketbalistům na vozíčku, která je spojena s filmem Zlatý podraz, při jehož premiéře dne 22. 10. 2018 dojde k předání symbolického šeku.
5. Následující činnost spolku
Zažádali jsme o další spotovou kampaň na únor/březen 2019. Pokud budeme ČT vybráni, zaměří se spotová kampaň na mobilní hospic. Kontaktní osobou je paní Trochtová z Fóra mobilních hospiců. Představení pojetí klipu-realizací pověřen Pepa Matějovič. První verze (PB) již byla zaslána do čt.
.
6. Přijetí nových členů spolku KKP
Předsedkyně oficiálně přijala dvě nové členky Lenku Matouškovou a Hanu Brůhovou.

7. Činnost do budoucna v konkrétních bodech
a) nové odznáčky KKP, návrh zpracování Lenka Matoušková
b) nejbližší akcí jsou návštěvy basketbalových campů s předměty souvisejícími s filmem Zlatý podraz, podrobnou zprávu podal Jiří Závozda, Petr Závozda a Jakub Bažant. V srpnu je domluvena návštěva campu dětí nemocných hemofilií 15. 8. 2018, podrobnosti Petra Bažantová, poděkování Veronice Mackové za opatření jedlých papírů na dorty pro hemofiliky, pro pana Cortése a na podzim basketbalové vozíčkáře. Foto k prezentaci popř. videa z campu zpracuje Vašek Kocourek na www.stranky, Martina Gabrielová na facebook a Eliška Bažantová na instagram.
c) Téma Mobilní hospic, vybíralo by se na 2 polohovací lůžka pro Hospic Sv. Jiří v Chebu, jedno lůžko v hodnotě cca 12 000,- Kč, popř. podpora dalších hospiců, které projeví zájem) Propagace KKP při prezentaci filmu Zlatý podraz, pokračování ve sbírkové činnosti pro basketbalové vozíčkáře. Šek by se předával při premiéře. Zároveň by byly pozvány basketbalové legendy, které mají tento rok kulaté nebo půlkulaté výročí, viz seznam. Pokusíme se domluvit s Janem Smetanou jejich ocenění (finanční dar od čbf?) na vyhlášení nejlepšího basketbalisty roku (domluví Jirka a Kuba) 1. 9. V Mariánských Lázních.
d) 13. 9. Propagace KKP při repre-zápasu, FILM + vozíčkáři, Jirka Závozda, Petr Závozda, příp. JB.
e) Na jaře 2019 uspořádání turnaje Charitativní událost (pracovní název) – turnaj na jeden den. Vždy turnaj s myšlenkou charity-udržet navždy!!
f) Oslava narozenin Jirka a Kuba: dary ne, ale příspěvek na KKP
g) Vytvoření společenské hry Každý koš pomáhá, výtvarník František Štípek, vklad do komiksu (J.+P. Závozdovi), jednotlivé body hry vymyslí PB a EK (JB možná). Bonus pro děti při příležitosti Zlatého podrazu. Hra do komiksu jako bonus a charita nápad Jirka Závozda. !!! HOŘÍ!!!
h) Prezentace KKP při příležitosti 100 let basketbalu v Brně, podzim 2019, charita a legendy pro rok 2019.

Valná hromada vzala na vědomí poskytnuté informace.

8. Různé
a) Předsedkyně informovala přítomné o ochranné známce Každý koš pomáhá. Úřadem průmyslového vlastnictví přiznána Jakubovi Bažantovi. Smluvně zapůjčena spolku Každý koš pomáhá.
b) Film Zlatý podraz a Fiba, plán na příští rok: koše do ulic
c) Lenka Matoušková udělá návrhy na předměty KKP
d) Aneta Půlpánová – charita v Brně, KKP !!! Podzim 2018 nebo jaro 2019 (přítomnost PB).

9. Závěr
Jelikož nebyly navrženy žádné další body k projednání, předsedkyně Petra Bažantová poděkovala přítomným za účast a jednání valné hromady ukončila v 17:16.

Zapsala: Jitka Kocourková
V souladu s ustanovením čl. 6. odst. 6.11 statutu Spolku, ověřuji správnost zápisu svým podpisem
Kristina Trsková

Petra Bažantová, předsedkyně Spolku